Finty

Každý z nás v životě použil či použije nějakou fintu, ať již vědomě nebo ne. O tom není pochyb. Zjistil jsem ale, že mnoho lidí neví, co to finty vlastně jsou. Proto jsem se rozhodl sepsat tento článek, abych dostupné znalosti fintologie zpřístupnil široké veřejnosti.

1)Na počátku byla tma

   Na počátku byla tma, když v tom se odkudsi ozvalo "Budiž Světlo!" …a jak to dopadlo, vidíte sami

O vesmíru se tvrdí, že vznikl asi před 15 miliardami let (± 15 miliard let). Taky se říká, že je nekonečný a navíc se neustále se rozpíná. Budiž. Ale odkud se vzal, v tom již tak jasno není. Někteří to za vinu dávají Bohu, někteří náhodě a někteří si myslí, že vesmír ve skutečnosti vůbec neexistuje a že si z nich děláme legraci. Pracovníci a zaměstnanci Sdružení organizovaného výzkumu anularit 1 , zkráceně SOVA, jsou přesvědčeni, že vesmír vznikl prostřednictvím fint. Mají pro to dvě hlavní teorie:

První tvrdí, že se jednoho dne 2 finty společně domluvily a pro legraci a vlastní pobavení se rozhodly stvořit vesmír. Dalo by se říci, že se spolu smísily a společně „vyslovily“ památnou větu Budiž Světlo! .

Druhá teorie tvrdí v podstatě to samé, až na fakt, že inkriminovaná věta vůbec vyřčena nebyla a tudíž vesmír vznikl bez ní. Paradoxem je, že autor první teorie, proslulý fintolog a matematik Brou Kolicev získal za svůj příspěvek Nerezovu cenu 3, zatímco autor druhé teorie, v té době student fintologie, později jeden z nejvýznamnějších fintologů, Fa Zolek, byl za svá slova málem vyhozen do vzduchoprázdna


2)Obecné vlastnosti anularit a jejich chování v časoprostoru

   Chování fint v časoprostoru je značně chaotické snad proto, že existují nad ním, za ním…

„O vlastnostech obecných“ je název fintologické učebnice z pera jednoho ze zakladatelů fintologie - Vilíka Shakepära 4, která dosud nebyla překonána a z níž jsem si dovolil čerpat údaje a fakta.

„Je nemožné přesně definovat vztah a chování fint v časoprostoru, jelikož ten se dynamicky mění, dalo by se říci, že se vyvíjí,“ píše Vilík, „ale přesto jsme byli schopni odvodit některá jednodušší pravidla a axiomy.

a) Finty přímo ovlivňují veškeré známé částice a dokonce i některé neznámé. Tohoto ovlivňování probíhá ve všech 10 známých dimenzích a velmi pravděpodobně k němu dochází v dalších 32 dimenzích předpokládaných.

b) Finty se nezdráhají stvořit i nějakou neuvěřitelně nepravděpodobnou situaci, a při jejich stvoření naprosto ignorují fyzikální i ostatní zákonitosti. Jmenovat bych mohl například Zeměplochu 5.

c) Za současné úrovně znalostí a technologické vyspělosti nedokážeme extrahovat a oddělit byť i tu nejmenší fintu od materie prostoročasu, která k tomu sama nedá souhlas, což se zatím stalo pouze jednou. Toto jest zváno jako axiom tvrdohlavosti. Objevily se zmínky o rase Beznosých nosorožců 6, která dokáže pomocí neznámých postupů prakticky zneškodnit a z časoprostorového kontinua eliminovat jakoukoliv fintu, ale tato skutečnost nebyla dosud potvrzena.

d) Po stoletích výpočtů se týmu fitologů pod vedením fintologické kapacity A. N. Grestha podařilo odvodit vzorec, umožňující přesně stanovit počet fint v určité části n-rozměrného vesmíru za časový interval: F= nTm

n…počet uvažovaných dimenzí

...Tantalova konstanta 7 pro náhodný výskyt finty určitém čase na určité místě

T…uvažovaný časový interval

m…měňáčkova konstanta, kterou je nutno vynásobit mezivýpočet, abychom došli ke správnému výsledku


3)O fintách a lidech

   Právě jsem vymyslel jednu… Fintu!!!

Díky rokům výzkumu víme dnes mnohem víc o tajemství záhadných fint než kdy jindy. Co je vedlo k tomu, stvořit vesmír? Zábava? Pochybuji. Skutečný důvod je mnohem strašnější.. Finty nás využívají. Zjistil jsem, že zneužity jsou všechny inteligentní rasy ve vesmíru. V jejich hlavách (nebo tam, kde mají hlavní nervové ústrojí, pokud vůbec…) se totiž líhnou finty další. Používají nás k rozmnožování!!

Vše není ale tak špatné a i kdyby bylo, nic s tím stejně nesvedeme.

Při postupném vstřebávání poznatků jsem se dozvěděl o zvláštních mutantech, vyvržencích každé rasy – fintilech. Fintil má neuvěřitelnou moc tvořit nové finty, ale zároveň je využívat. A uznejte, že využívat něco, co má moc změnit samotnou strukturu časoprostorového kontinua, je dovednost hrozivá. Jedinou hroznou myšlenkou-rozkazem můžete z celé historie vesmíru vymazat jeden předmět. Například nunátko.

Ehm, omlouvám se. Asi jsem to právě provedl, nemohu si totiž vzpomenout, co to nunátko vlastně je. Nemějte mi to za zlé. Prosím

Potenciálním fintilem je takřka kdokoliv a bylo prokázáno, že téměř každý za svého života přispěl nějakou novou fintou. Někteří ale mají tuto schopnost mnohem více vyvinutu a dalo by se říct, že fintí 8, kudy chodí. Takto nevědomky ohrožují nejen sebe a své okolí ,ale i několik nejbližších slunečních soustav. A aby to bylo ještě horší, fintění je značně návykové a jakmile s tím někdo začne, jde mu tato činnost stále lépe a lépe.

Průběh fintění: inicializacegularacedefintace

Inicializace je část fintícího procesu, při kterém je centrální nervová soustava subjektu nadprůměrně bombardována neutriny a takto se začne orientovat na sekundární procesy řešení určité situace. Zkráceně řečeno, vzniká určitý Nápad.

Při gularaci je nápad postupně rozšiřován a zdokonalován. Fintí embryo je obalováno ochranným obalem (ono zdokonalování) a je téměř připraveno ke svému zrození.

Ke skutečnému zrození nové finty dochází v závěrečné fázi – defintaci. V hlavě jednoho subjektu může být uskladněn libovolný počet zárodků, ale pouze jejich uvedením do praxe 9 se nová finta dostane do přediva prostoročasu a začne samostatně působit. Organismus subjektu je na chvíli zmaten,většinou se však vzpamatuje a dokáže vstřebat teď již prázdné ochranné obaly nově narozené finty.


4)Rozdělení fint, inverzní finty, antifinty

základní dělení fint je: a)primární – nestvořené procesem fintění
                                 b)sekundární – jsou výsledkem fintění

finty dále dělíme na – zhmotnělé…tyto ke svým projevům používají zvláštní elementární částice, tzv. fintony, kterými přímo ovlivňují reality10
                              – nehmotné…projevují se pouze nepřímo prostřednictvím živých tvorů
                              – druhotně nehmotné či druhotně zhmotnělé
                              – přechodné…finty, které mohou mezi prvními dvěma podobami volně přecházet

Z posledních výzkumů vyplývá, že existují další druhy fint. Konkrétně finty inverzní a antifinty.

Inverzní finta by se dala matematicky zapsat jako neboli finta na minus první (f)-1

Výzkumem vlastností inverzních fint se v současnosti zabývá tým profesora Skhobrtla, ale jedno je jisté, chovají se naprosto jinak, než by kohokoliv z nás jen napadlo. Pravděpodobným vysvětlením je asi to, že tyto finty byly na počátku jako všechny jiné, ale působením neznámých vlivů se zmutovaly do své nynější inverzní podoby. Inverzní finty jsou také ZNAČNE NEBEZPEČNÉ!! Spatříte-li tedy nějakou inverzní fintu, dbejte rady organizace SOVA a vyhněte se jí širokým obloukem.

Na rozdíl od inverzních fint prodělaly antifinty normální vývoj. Jedině s tím rozdílem, že popírali nějakou dříve vzniklou fintu. Dělíme je stejně jako obyčejné finty, výjimka je pouze u antifint zhmotnělých, které ke svému ovlivňování nepoužívají fintony, nýbrž antifintony.

Finton, reakční část zhmotnělých fint, bychom mohli nazvat jakýmsi prodloužením samotné finty. Ani pro finton neplatí většina vesmírných zákonů. Obdobně i pro antifinton

Interakce fintonu s antifintonem se nestává příliš často, ale výjimečně k ní dojít může. V takovém případě nastane skutečná mela. Finton s antifintonem se k sobě přibližují po zužujících se elipsovitých drahách, přitahujíce se navzájem opačnou orientací top-spinového11 čísla. Těsně před vlastní srážkou se obě částice zastaví a vyčkávají. Zatím si nejsme jisti, proč tomu tak je. Možná se dohadují, kdo komu má dát přednost. Jisté je, že když se nakonec dohodnou a srazí se, nastane energeticky bohatá imploze provázena zábleskem čisté tmy.

V současné době se vyvíjí zařízení schopné zužitkovat energii uvolněnou při interakci fintonu s antifintonem. Odvažujeme se tvrdit, že by mohlo nahradit již dávno zastaralé antihmotové reaktory.
1Anularita je odborný název pro jakoukoliv fintu
2 tento termín je dosti nevýstižný, jelikož čas oficiálně vzniká až se vznikem vesmíru
3 tato cena se uděluje na počest slavného vynálezce A. Nereze, který vynalezl antistresové míčky. Nutno dodat, že i přes vynálezcovu snahu byly tyto míčky po jeho smrti zneužity pro reklamní účely, čímž málem zahubily většinu života ve vesmíru
4 čti Šakepíra ; tento věhlasný fintolog, otec, manžel, bratranec, strýc, milenec a nadaný spisovatel se bohužel ztratil při jedné z cest časem. Zatím nikdo neví do kdy zabloudil.
5 Zeměplocha by pro obyvatele 3. planety soustavy SOL mohla být povědomá. I když by si zcela jistě mysleli, že je pouze výmyslem dalšího z obyvatel označovaného identifikátorem Pratchett Terry. Není tomu tak. Bylo zjištěno, že obrovská želva se čtyřmi slony na krunýři skutečně existuje, naleznete ji v galaxii C17. Dosud nebylo zjištěno, jak se o ní dozvěděla osoba Pratchett Terry, protože obyvatelé 3. planety systému SOL dosud nevynalezli ani nadsvětelný pohon.
6 Beznosí nosorožci byli objeveni posádkou vesmírné lodí Coffin 1, která se pod vedením kapitána Vakizashiho vydává tam, kam dosud nikdo nezabloudil ;)
7 Tato konstanta, jak už to s podobnými věcmi bývá, byla objevena naprostou náhodou. Snad bych měl říct, že k objevu, na němž se podíleli dva fintologové nemalou měrou přispěla i cizí, nezainteresovaná osoba
8 fintění je proces vytváření nových fint
9 neboli aplikováním finty
10 realita není jen jedna, je jich nekonečně mnoho, jinak realita je také 5. rozměrem , značka r, jednotka není
11 top-spinové číslo je obdoba spinového čísla u obyčejných elementárních částic. Jediná výjimka je ta, že fitnony a antifintony mají tak vysoká spinová čísla, že změřit a pojmenovat se je odvážil až fintolog a profesionální hráč ping-pongu S. Poon.

z5